مدرس، صاحب خانه ى ميراث قرآنى و ملى؛ خانه اى ديگر براى ملت
تاریخ: ۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت: 22:27:18


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/7bf59575e03941ad1ea59db4b3714ee6.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/5d93c04a5348a356871c0648e730a372.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/5d93c04a5348a356871c0648e730a372.jpg

logo-samandehi
مدرس، صاحب خانه ى ميراث قرآنى و ملى؛ خانه اى ديگر براى ملت


کد خبر : 313 || تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۲۲:۲۷

مدرس، صاحب خانه ى ميراث قرآنى و ملى؛ خانه اى ديگر براى ملتایرانیان_در هنگامه هاى نخستِ خانه دار شدن ملت و از دور دوم، گزيده اى به خانه ى آنان پاى نهاد تا حقوق از دست رفته و خدادادى ملت را با شور و شُور ملى بازگردانده و آن را با درايت، شجاعت و شناخت بى بديل خود پاس بدارد كه به گفته ى دوست و دشمن و هر كه سخنان و رفتار مدرس را شنيد و ديد، به حق چنين كرد و چنان بر اين باور ماند تا جان را نثارِ اين مردانگى نمود.

مدرس، صاحب خانه ى ميراث قرآنى و ملى؛ خانه اى ديگر براى ملت

محمدرضا جواهرى


در هنگامه هاى نخستِ خانه دار شدن ملت و از دور دوم، گزيده اى به خانه ى آنان پاى نهاد تا حقوق از دست رفته و خدادادى ملت را با شور و شُور ملى بازگردانده و آن را با درايت، شجاعت و شناخت بى بديل خود پاس بدارد كه به گفته ى دوست و دشمن و هر كه سخنان و رفتار مدرس را شنيد و ديد، به حق چنين كرد و چنان بر اين باور ماند تا جان را نثارِ اين مردانگى نمود.

او نه تنها آن خانه را از آن ملت و به مفهومى كه خواسته شده بود، ملى مى ديد و ملى مى خواست كه خانه ى محل زيستِ خويش را نيز در پناهِ خدا و قرآن، پناهگاه مردم و باز شده از آغاز به روى ملت ساخت.

شعار سال جارى (١٣٩٨ - ٢٠١٩) شوراى بين المللى موزه ها (ايكوم)، "موزه ها همچون كانون هاى فرهنگی: آینده ی سنت" تعيين شده است، شعارى كه همچون شعار هاى سال هاى گذشته، خود سنتى براى تداوم زمينه اى متناسب با شأن موزه ها محسوب مى شود.

بديهى است هر موزه به فراخور موضوع و محتواى موضوعى خود در بهره گيرى يا تحقق بخشيدن به اين شعار، روشى ويژه اتخاذ مى نمايد.

خانه موزه ى شهيد مدرس نيز، با رسالت اصلى معرفى خانه ى مدرس با دو رويكرد "خانه اى ايرانى مانده از ساليان گذشته ى دور در فرهنگ خانه نشينى تهران" و "چگونگى زيست خانه نشينان ويژه در اين خانه"، اگر بخواهد كانونى اينچنين شود بايد، رويكردِ فرهنگى و سنتى خاص خود را بازيابد تا به عنوان ميراث ناملموس از آن حفاظت نمايد و يا در راه حفظ آن تلاش كند، بنا بر اين راهى جز جستجو در فرهنگ ايرانيان آن دوره و شخصيت ايران دوست و اهل اين خانه نمى يابد تا بدين مأموريت اهميت بخشد.

زين سبب از نامِ صاحب خانه (مدرس) درس مى گيرد تا به درس و كلاس بپردازد و از مشىِ همو سرمشق مى پذيرد تا قرآن - اين خواندنى ترين كتاب - فرستاده از آسمان حقيقت را خواندنى تر براى جوانانِ اهل محل نموده و راه را براى عمل به آن هموار سازد. باشد تا اين موزه كانونى فرهنگی در عمل به شعار شوراى بين المللى موزه ها گردد تا آینده ی سنت ايران زمين به نيكى در آن رقم بخورد. انشاءاللهکلمات کلیدی


captcha