روحانیون باید مسلح وارد عرصه مقابله با شبهات و تفکرات غلط و انحرافی شوند/ طلبگی از همه تخصص‌های موجود تأثیرش بیشتر است