لزوم توجه به تخصص گرايي در مديريت شهري
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: 22:43:55

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/300d9ee66855713f610c15b987ea8850.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c37578393584213cbf9e616a8807e84a.gifکد خبر : 28372 || تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۰۲:۵۲                 شهری و رفاهی

لزوم توجه به تخصص گرايي در مديريت شهري


ایرانیان_سالهاست كه شهر من اسير سياست زدگي مديران شهري است و ناگزير تهران خاكستري امروز مردمي افسرده و رنج شده را در دامان خود حمل ميكنيد.


لزوم توجه به تخصص گرايي در مديريت شهري

هما مظلومی نژاد،دانشجوی معماری _ شهر به مثابه بخشي از سلسله مراتب تقسيم قضايي و تقسيمات سياسي و جغرافيايي هر كشور بر أساس شاخص هاي گوناگون به مانند نوع حكومت،مديريت و سطح شعور و آگاهي مردم،نظام اجتماعي و مشاركت مردم در نظام اجتماعي و مشاركت مردم در نظام تصميم گيري شكل مي گيرد و مديريت شهري سعي دارد تا نظام هماهنگ ميان عناصر مختلف ايجاد و با هدف اداره مطلوب تَر سعي در هماهنگي بيشتر دارد از آنجاييكه تخصص گرايي نياز مبرم جامعه امروز برأي دستيابي به عناصر مطرح شده در نظام شهري است بنابراين موضوع دسترسي به مديران كاردان و تخصص گرا در حوزه هاي مختلف مديريت شهري ميزان دستيابي به فضاي مطلوب تَر برأي بيشتر عناصر را محقق مي سازد.
در سيستم باز مديريت شهري به دليل گستردگي سيستم اداره شهر ها و عوامل مختلفي كه در آن دخالت دارد بدون شناخت اين سيستم نمي توان رابطه هماهنگ بين عناصر ايجاد كرد،
بنابراين موضوع  هنر برنامه ريزي مستلزم شناخت عناصر سيستم و إيجاد رابطه بين آن عناصر در به خدمت گرفتن بيشتر عوامل جهت دستيابي به هدف سيستم مي باشد،در نتيجه دستيابي به چنين ساز و كاري مستلزم برنامه ريزي و اجراي متخصصان در حوزه مديريت شهري است.
در اجتماع كنوني امر تخصص گرايي در حوزه هاي عملياتي و اجتماعي نياز مبرم برأي دستيابي به چنين أموري است شهر در مقياس كوچكتر به مانند خانواده اي مي باشد كه تا تمام اعضاي آن احساس آرامش روحي و جسمي نداشته باشند،نمي توانند در كنار يكديگر شاد زندگي كنند.
در حال حاضر توجه به امر روانشناختي، زيست شهري شهروندان تهران يكي از مهمترين عوامل تأثير گذار در انگيزش شهروندان به منظور حضور در مديريت شهري و ساماندهي بحث هاي اجتماعي در شهر است.

 کلمات کلیدی


captcha