رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎ در ﺑراﺑر ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧﺷﺎن ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷﻧد
تاریخ: ۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: 13:04:06


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/933a850dc83ab25801cb6d66fcad2b9c.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4ecb4617a6b0ea323ee8fa232ae5e450.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgکد خبر : 33642 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۸:۳۶                 رسانه و مطبوعات

معاون مطبوعاتی ارشاد:

رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎ در ﺑراﺑر ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧﺷﺎن ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷﻧد


ایرانیان_ دﮐﺗرﺳﻠطﺎﻧﯽ ﻓر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت: ﯾﮑﯽ ازﻣﺷﮑﻼت اﻣروزﺟﺎﻣﻌﮫ رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺎطﺑﺎن را ﺟدی ﻧﮕرﻓﺗﮫ و در ﺑراﺑراﻧﺎن ﭘﺎﺳﺧﮕو ﻧﯾﺳﺗﻧد.


رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎ در ﺑراﺑر ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧﺷﺎن ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷﻧد

ﺑه ﮔزارش  شبکه خبری ایرانیان به نقل از ﺳﺗﺎد ﺧﺑری ﻣراﺳم: دﮐﺗرﺳﻠطﺎﻧﯽ ﻓرﻣﻌﺎون ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ واطﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ درھﻔﺗﻣﯾن دوره آﯾﯾن  ﺳرآﻣدان رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ اﯾران ﮐﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﺗرﺑﯾت ﻣدرس ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺷد، اظﮭﺎر داﺷت: رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾد دراﻧﺟﺎم وظﺎﯾف و ﻣﺎﻣورﯾﺗﮭﺎی ﺧود ازﻣدل ھﺎ واﻟﮕوھﺎی ﻋﻠﻣﯽ دراﯾن ﺣوزه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣدل ﺳرآﻣدان رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣدل ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت اﻟﮕوﯾﯽ ﻣوﻓﻖ اﺳت. 

وی اﻓزود: دردﻧﯾﺎی ﭘﯾﭼﯾده وﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ اﻣروز رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎ ﭼﺎره ای ﺟزﺣرﮐت از ﺷﮑل ﺳﻧﺗﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻣدرن ﻧدارﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت. 

ھﻣﭼﻧﯾن دراﯾن ﻣراﺳم دﮐﺗرﻋﻠﯽ داراﺑﯽ ﻣﻌﺎون اﻣور اﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺻدا وﺳﯾﻣﺎ ﮔﻔت: ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ھﺎی اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻧداراد ﺷدن رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎ در ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد.

وی اﻓزود: داﺷﺗن ﺳﻧد و ﻧﻘﺷﮫ راه از ﺿرورﺗﮭﺎی رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت و از اﯾن طرﯾﻖ ﯾﮏ رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﻣﺣوروظﺎﯾف درﺳت وﺣرﻓﮫ ای ﺧود ﺣرﮐت ﮐﻧد.

ﻣﻌﺎون اﻣور اﺳﺗﺎﻧﮭﺎی  ﺳﺎزﻣﺎن ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾن رﺳﺎﻧﮫ را ﺑرا ی ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳﺎزی ﻋﻠﻣﯽ رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎ از طرﯾﻖ ﺗوﻟﯾد و ﭘﺧش ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ رااﻋﻼم ﮐرد وﮔﻔت: ﺟدی ﮔرﻓﺗن آﻣوزش ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑرای ﻧﯾروھﺎی رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﮏ ﺿرورت اﺳت و ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺗﺷﮑل ھﺎی رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺧوب ﻋﻣل ﮐرده اﻧد. 

در ﺑﺧش اﺑﺗدای اﯾن ﻣراﺳم ﻧﯾزھوﺷﻣﻧد ﺳﻔﯾدی دﺑﯾر آﯾﯾن ﺳرآﻣدی و دﺑﯾرﮐل ﺧﺎﻧﮫ ی رواﺑط ﻋﻣوی اﯾران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری و رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﺎر ھﺎ ﺑرﻟزوم ﺗﻘوﯾت ارﺗﺑﺎط ﻣﺳئوﻟین و ﻣردم  ﺗﺎﮐﯾدﮐرده اﻧدﮔﻔت:ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧه اراده  وﻋزﻣﯽ ﺑرا ی ﺗﻘوﯾت و ﺣﻣﺎﯾت از روابط ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎ وﺟودﻧداردو راه ﺗﺣﻘﻖ وظﺎﯾف و ﻣﺎﻣورﯾت واﻗﻌﯽ رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎ د رﮐﺷورﻓراھم ﻧﺷده اﺳت. 

 وی اﻓزود: اﮔرازرواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎ ﺗوﻗﻊ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻟت ﺧطﯾروﺳﻧﮕﯾن را دارﯾم ﺳرآﻣد ﺳﺎزی واﻋﺗﻼی آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ واﻟﮕوی روﺷن و ﻣﺷﺧص داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺑﯽ ﺗردﯾد اﻟﮕوی ﺳرآﻣدی رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾﺎز اﺳت.

  در ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣراﺳم ازﺑرﮔزﯾدﮔﺎن ھﻔﺗﻣﯾﻣن آﯾﯾن ﺳرآﻣدی ﺑﮫ ﺷرح زﯾرﺗﻘدﯾر ﺷد:  
در ﺑﺧش ﺗﻧدﯾس زرﯾن :رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎی ﺷرﮐت ھﺎی ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳﯾﺎر اﯾران،ﺷرﮐت ﻣﻠﯽ ﻣﺧﺎﺑرات ،آب ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺗﮭران ،ﺷرﮐت ﻧﻔت ﺟﻧوب،ﺑرق ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺗﮭران ،ﭘﺳت ﺑﺎﻧﮏ ،ﮔﺎز  ذوب آھن اﺻﻔﮭﺎن و ﺷرﮐت ﻣﻠﯽ ﭘﺳت .

در ﺑﺧش ﺗﻧدﯾس ﺳﯾﻣﯾن :روﺗﻠﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭرداری ھﺎی زﻧﺟﺎن وﻣﺷﮭد و درﺑﺧش ﺗﻧدﯾس ﺑﻠورﯾن رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺟﺎده ای ھرﻣزﮔﺎن .

در ﺑﺧش ﻧﺷﺎن ﺗﻌﺎﻟﯽ :رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﻌﺎون-ﺻﻧدوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾﻣﮫ اﯾران-ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻠت- ھﻣراه اول- ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﯾﻣﺎ- ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﮭﯾد – وﺳﺎزﻣﺎن  ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﮭﺷﺗﯽ-اول ﻣﺎرﮐت و ﺑﮭﺷت زھرا.  ھﻣﭼﻧﯾن رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻣﺎھﻧﺷﺎن و اﺑﮭر ﺗﻘدﯾر ﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺳرآﻣدی ﮔرﻓﺗﻧد .

  در ﺑﺧش اﻋطﺎی ﻧﺷﺎن وﯾژه :ﺳﺗﺎد اﺟرای ﻓرﻣﺎن اﻣﺎم و د رﺑﺧش ﺣﺎﻣﯾﺎن آﯾﯾن ﺳرآﻣدان ﺷرﮐت   ﮔروه اﯾده- ﺷرﮐت راھﺑرد  و ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧﺗل  و سروش سیما ، ﺗﻘدﯾر ﺷدﻧد .

در اﯾن ﻣراﺳم دﮐﺗر ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﻓر ﻣﻌﺎون ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ وزارت ارﺷﺎد و دﮐﺗر داراﺑﯽ ﻣﻌﺎون اﻣور  اﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ و دﮐﺗر ﺗﻘﯽ زاده ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل ﺻﻧدوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﮐﺷور ،ﻣﮭﻧدس ﻗﻠﯽ ﭘور ﻣدﯾر ﮐل ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺗﺎﻧداری ﺑوﺷﮭر و ﻣﮭﻧدس ﻓرﺣزادی ﻣدﯾر ﻋﻠﻣل ﺑرق ﺗوزﯾﻊ ﭼﮭﺎرﻣﺣﺎل و ﺑﺧﺗﯾﺎری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدﯾران ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔر و ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣورد ﺗﻘدﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.کلمات کلیدی


captcha