انجام مانور تخلیه امن اضطراری و اطفاء حریق در شرکت شهاب الکترونیک منطقه21