منطقه21 با تمام قوا و آمادگی کامل به استقبال مهر98 می رود