مرمت و بهسازی بیش از 2000 مترمربع از معابر منتهی به مدارس منطقه 19