بومی سازی تولید انواع چسب صنعتی و شکستن انحصار آن با تسهیلات بانک ملی ایران