بازی مارو پله بازیافتی در مدارس شمال تهران اجرا شد