اولین فیلم مدرسه سینمایی «باران» به پایان مرحله فیلمبرداری رسید