حضور همراه اول در سومین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند»