تا زمانی که شورای پروانه نمایش و ساخت موروثی است وضعیت سینما همین گونه است/ فرهنگ کشور را با پول معامله نکنید