موانع ورود رسانه و سینما در زمینه‌های مختلف اقتصادی