آشنایی مردم با حقوق شهروندی هزینه های شهر را کاهش می دهد