افزایش ارزش بازار مس در بورس به 47 هزار میلیارد تومان