گرامیداشت "هفته کار داوطلبانه" در منطقه21 با برنامه های مناسبتی