تبدیل سینما سپیده تهران به پردیسی 7سالنه / تاسیس 6 پردیس سینمایی مجهز و مدرن توسط حوزه هنری کلید خورد