موفقیت بانک دی در یازدهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی