درخشش «کامیون» ایرانی در جشنواره بین‌المللی پنج قاره