اگر ادبیات ما نتواند از قاسم سلیمانی‌ها اسطوره درست کند، ادبیات شکست‌ خورده است/کمپینی راه بیفتد برای نامگذاری شهری به اسم قاسم سلیمانی