سقوط هواپیمای اوکراینی ربطی به سامانه پدافندی کشور ندارد