علت وضع نامناسب منطقه فسادانگیزی آمریکا و رفقای آن است