بهسازی هزار و 600 تابلوی معبر و پلاک منازل در منطقه 15