اهداء کمک های مومنانه ذوب آهن اصفهان به یاد ۲۸۶ شهید گلگون کفن این شرکت