حقوق بشر آمریکایی مظهر جنگ، تروریسم، آپارتاید، تحریم و نفس های فرو خفته فلوید
تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت: 14:35:43