شمارش معکوس برای صادرات نخستین محموله شمش آلومینیوم منطقه ویژه اقتصادی لامرد