مطالبه ۱۰ ساله بازنشستگان برای متناسب‌سازی حقوق محقق شد