«دست به داران» بهترین مستند کوتاه ماه ژوئن جوایز سینمایی آسیا شد