۱۳ شرکت غیربورسی سهام عدالت یک هلدینگ فراگیر ملی شود