شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: 15:57:50


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehiاز رونی کلمن آمریکایی تا جام الماس


چند وقتی است که از گوشه و کنار انتقاداتی به عملکرد فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشورمان به گوش می‌رسد که گاها این انتقادات در ساعات قبل از شروع روی...

 از رونی کلمن آمریکایی تا جام الماس

رئیس فدراسیون سوارکاری اعلام کرد؛
تمرکززدایی از تهران و اهمیت دادن به سایرشهرها ازاهداف مااست/در وزارت ورزش هیچ دستورالعملی درمورد باشگاه‌های سوارکاری وجود ندارد


مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری گفت:یکی از مهمترین اهداف ما تمرکززدایی از تهران و اهمیت دادن به سایر شهرها نظیر همدان و فارس است. با این کار ورزش س...

تمرکززدایی از تهران و اهمیت دادن به سایرشهرها ازاهداف مااست/در وزارت ورزش هیچ دستورالعملی درمورد باشگاه‌های سوارکاری وجود ندارد