شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت: 00:21:25


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/a7a71e4cedd9eb0488bc16e9ac899dbe.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c292aa5598ee705dbe98813d2d06b6ab.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gif
عربستان بالاخره به دام افتاد


نویسنده و روزنامه نگار مشهور عرب تأکید کرد که عربستان سعودی با دور شدن از مسأله فلسطین و نزدیک شدن به اسرائیل به دام آمریکا و غرب افتاده است.

 عربستان بالاخره به دام افتاد


پیامک صوتی