شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت: 12:42:22


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/cdc586e0ad4fab763938bba780d7d669.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gifمعاون خدمات امور مشترکین ودرآمد آبفای استان مازندران :
ایران جزئ 25کشور دارای کمبود منابع آب است


ایرانیان_ مهدی لطفی معاون خدمات امور مشترکین ودرآمد شرکت آبفای استان مازندران گفت:فرهنگ سازی درزمینه مصرف بهینه وواقعی کردن قیمت آب مصرفی راهی مناسب ب...

ایران جزئ 25کشور دارای کمبود منابع آب است


پیامک صوتی