شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: 03:22:05


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d7dee89c07fbb62d88f6f683b1b326ec.jpgدبیر ستاد مسکن مدجویی سازمان بهزیستی کشور:
تخریب 4 هزار و 356 واحد مددجویی در سیل اخیر/ احداث 5 هزار واحد مسکونی ویژه معلولان و مددجویان تحت پوشش در مناطق سیل‌زده با مشارکت بسیج سازندگی


ایرانیان_دبیر ستاد مسکن مدجویی سازمان بهزیستی کشور در نشست ویدیو کنفرانسی مدیران بهزیستی کل کشور با رئیس سازمان بسیج سازندگی درخصوص تعیین و تکلیف بازس...

تخریب 4 هزار و 356 واحد مددجویی در سیل اخیر/ احداث 5 هزار واحد مسکونی ویژه معلولان و مددجویان تحت پوشش در مناطق سیل‌زده با مشارکت بسیج سازندگی

رئیس سازمان بهزیستی کشور:
کارنامه عملکردی استان‌ها در احداث و بازسازی مسکن مددجویی با اولویت مناطق ‌سیل‌زده در ارزشیابی استان و مدیران استانی موثر است


ایرانیان_رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست مشترک با رئیس سازمان بسیج سازندگی و مدیران بهزیستی کل کشور درخصوص تعیین و تکلیف بازسازی واحدهای تخریبی مددجو...

کارنامه عملکردی استان‌ها در احداث و بازسازی مسکن مددجویی با اولویت مناطق ‌سیل‌زده در ارزشیابی استان و مدیران استانی موثر است