شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: 01:08:36

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/300d9ee66855713f610c15b987ea8850.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c37578393584213cbf9e616a8807e84a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif
سیمای غزالی در تلویزیون آینده


ابیرانیان_تجهیز؛ بهره برداری، توسعه و نگهداری بزرگ ترین شهرک تلویزیونی و سینمایی کشور اصلی ترین موضوعی بود که در دستور جلسه شورای مدیران سیما قرار گرف...

سیمای غزالی در تلویزیون آینده


معرفی برگزيدگان نخستين جشنواره تلويزيونی مستند/حاتمی کیا:مستند را پایگاه بسیار مهمی برای فيلمساز می دانم/اولین شبکه ای كه تکیه گاهم است، شبکه مستند است


ایرانیان_ حاتمی کیا گفت :من مستند را پایگاه بسیار مهمی برای فيلمساز می دانم. به شخصه اولین شبکه ای كه تکیه گاهم است، شبکه مستند است؛ چرا كه در برنامه...

معرفی برگزيدگان نخستين جشنواره تلويزيونی مستند/حاتمی کیا:مستند را پایگاه بسیار مهمی برای فيلمساز می دانم/اولین شبکه ای كه تکیه گاهم است، شبکه مستند است